X
تبلیغات
رایتل

دانلود فایل : پایان نامه های کارشناسی ارشد

دانلودپایان نامه های ارشد مدیریت حسابداری روانشناسی برق عمران حقوق ادبیات تاریخ صنایع کامپیوتر مکانیک

رﻓﺘﺎر دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی-دانلود سمینار ارشد رشته عمران سازه :


 دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی

تکه های  از متن :


دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ورق ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی، در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ از دﻫﻪ 1970 و در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﻟﺮزه ای ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی دارای ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻧﯿﺰ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﺟﻮد آﻧﺎن اﺣﺴﺎس ﺷﺪ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﮐﺎرﺑﺮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﮐﺎرﺑﺮدی اوﻟﯿﻪ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺑﺎ ﻓﺮض اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺨﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدیﺴﺒﺘﺎًﻧ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻮرد ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ورق ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﯿﻠﻤﺎر در ﺷﻤﺎل ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ﺑﻮد. ﭘﺲ از آن، ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻓﻠﺰی دارای ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻧﯿﺰ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﯾﻮارﻫﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻟﺮزه ﺧﯿﺰی زﯾﺎد ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﻮرد ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.


 

 

18


در ﻃﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای در ﺷﻤﺎل اﻣﺮﯾﮑﺎ و ژاﭘﻦ ﺑﺮ روی رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪ ای واﻗﻌﯽ و ﻣﺪل ﺳﺎزی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ورق ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻪ، ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ارزﺷﻤﻨﺪی در ﻣﻮرد دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ورﻗﻬﺎی ﻓﻮﻻدی در دﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، و اﯾﻦ دﯾﻮارﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دارای اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺤﺪودی در ﻣﻮرد ﻃﺮاﺣــﯽ ﻟﺮزه ای آﻧﻬــﺎ در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺮزه ای ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ، آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺘـــﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎﻧﺎدا(CSA، 1994) در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺮزه ای دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ورق ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد، ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎی ﺟﻬﺖ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻃﺮاﺣﯽ دﻓﺘﺮی و ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺗﻔﺎﻗﯽ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻼﺣﻈﺎت آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای و ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎرﺑﺮد، اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد.

لینک دانلود :

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی-سمینار عمران سازه با فرمت ورد

تاریخ ارسال: یکشنبه 31 مرداد 1395 ساعت 08:02 | نویسنده: میثم | چاپ مطلب 0 نظر

بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی- دانلود پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد: بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :

بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی


تکه هایی از متن :بررسی مشکلات و محدودیتهای ارزشیابی عملکرد کارکنان جهاد استان خراسان » عنوان پایان نامه ای است که توسط علی جلالی در دانشگاه علامه طباطبایی انجام شده است . این پژوهش به بررسی مسائل و مشکلات ارزشیابی کارکنان جهاد استان خراسان پرداخته و به این نتیجه رسیده است که عدم تنظیم استانداردهای عملکرد ، نبود آموزشهای لازم برای ارزشیابان و وجود خطاهای ارزشیابی ، از مشکلات عمده بوده است[1] .

          * «بررسی نظرات ارزشیابی کنندگان پیرامون تاثیر طرح جدید ارزشیابی بر بهبود عملکرد کارکنان دولت » عنوان تحقیقی است که در دانشگاه آزاد واحد کرمان توسط محمد حسین متقی و امیر ضیایی انجام شده و به این نتیجه رسیده است که طرح جدید منجر به بهبود عملکرد ، هماهنگی ، نظم و انضباط کاری و ایجاد انگیزه کاری بیشتری گردیده است[2] .

          * « بررسی تاثیر آموزش بر دانش ، نگرش و عملکرد آنها » عنوان پایان نامه ای است که در دانشگاه تربیت مدرس ، توسط امیر عرفانیان انجام شده و به این نتیجه رسیده است که آموزش می‎تواند در بهبود دانش ، نگرش و عملکرد ارزشیابان مؤثر باشد .

این پژوهش به صورت تجربی انجام شده است[3] .

          * البته تحقیقات دیگری هم انجام شده است که بیشتر به موارد جانبی پرداخته است که از آن جمله می توان به « عکس العمل کارکنان در قبال ارزشیابی » و «تاثیر ارزشیابی عملکرد بر روابط حرفه ای مدیران» که هر دو به صورت پایان نامه در دانشگاه تهران انجام شده ، اشاره کرد[4] .

 تحقیقات خارجی انجام شده در باره ارزشیابی عملکرد به موارد خاص و تخصصی تر پرداخته اند که در طول تحقیق به آنها اشاره شده است .

تاریخچه ارزیابی عملکرد در وزارت نیرو

 

 

 

          کار ارزیابی عملکرد کارکنان در وزارت نیرو و نقطه شروع آن به سال 1365 برمی‎گردد ، سالی که اولین طرح ارزشیابی عملکرد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به سازمانها و مؤسسات دولتی ابلاغ گردید . لذا تغییرات اعمال شده طرح مزبور در سالهای 1368 و 1372 عیناً در این وزارتخانه به مرحله اجراء در آمد .

          تجربیات کسب شده از اجرای طرح مذکور و بازخور نتایج حاصل از آن کارشناسان منابع انسانی در وزارت نیرو را بر آن داشت تا نظامی را طراحی نمایند که پاسخگوی نیازهای صنعت حیاتی آب و برق کشور در این زمینه باشد . در این راستا معاونت آموزش وزارت نیرو از سال 1373 با انتشار جزوات و مقالاتی ، تلاشهایی را در معرفی اهداف ارزشیابی ، ضرورت و اهمیت ارزشیابی و روشهای ارزشیابی کارکنان بعمل آورد و در بهمن ماه 1374 گروه پژوهشی نیرو اولین گزارش پژوهشی خود را تحــت عنوان « مصاحبه با مدیران و کارشناسان وزارت نیرو در خصوص ارزشیابی کارکنان » ، منتشر ساخت . در پی این حرکت ، شرکتهای تحت پوشش وزارت نیرو نیز اقداماتی را پیگیر بودند که بعنوان نمونه می توان به گزارش شهدخت جنگجو با عنوان « ارائه تجربه شرکت برق منطقه ای در زمینه ارزشیابی کارکنان و مدیران» اشاره نمود .

          حاصل بررسی و تحقیقات گروه پژوهشی نیرو در شهریور ماه 1375 منجر به طراحی نظامی با عنوان « نظام ارزشیابی کارکنان وزارت نیرو » گردید . این نظام کارکنان را در دو بعد « عملکرد » و «شایستگی » مورد ارزیابی قرار میدهد . و از 100 امتیاز ارزشیابی 80 امتیاز آن را به چگونگی عملکرد کارکنان و خصوصیات فردی ایشان و 20 امتیاز دیگر به ارزشیابی مهارت و استعداد افراد اختصاص می‎دهد . این طرح هم اکنون در چند شرکت به صورت آزمایشی پیگیری می‎شود و جنبه عمومی در سطح شرکتها پیدا نکرده است1 .

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخچه ارزیابی عملکرد در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجانغربی

 

 

 

          شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجانغربی بعنوان شرکت محل خدمت محقق تاکنون مجری دستورالعمل های ابلاغ شده از سوی وزارت نیرو بوده و از سال 1367 طرح ارزشیابی کارکنان را مطابق با آنچه که در بحث قبل ذکر شد اجراء نموده است .

 

ادبیات تحقیق

 

 

مقدمه :

          ارزشیابی عملکرد نیروی انسانی یکی از مباحث کاربردی مدیریت منابع انسانی است و جایگاه ارزشمندی در بسیاری از تصمیم گیریهای مدیریتی دارد . به این معنی که اطلاعات حاصل از ارزشیابی مبنای منطقی و عقلایی و اصولی برای بسیاری از تصمیمات اداری و استخدامی همچون انتخاب ، انتصاب ، ارتقاء ، پرداخت ، آموزش و تغییر شغل نیروی انسانی بوده و موجب افزایش رضایت شغلی شاغل و کار آمدی نیروی انسانی می‎شود . طبیعی است مجموعه این امور ، کارآیی و اثر بخشی سازمانها و دستگاهای دولتی را افزایش می دهد .

          اهداف نهایی ارزشیابی ، ایجاد عدالت استخدامی و فراهم آوردن زمینه رشد و شکوفایی نیروی انسانی است که از طریق شناخت شایستگی و فراهم آوردن زمینه ای برای شایسته سالاری ، تشویق و تقدیر خدمات برجسته آنان ، هدایت و ارشاد نیروی انسانی ضعیف و ارائه آموزشهای لازم تحقق می یابد [6].

          در این بخش سعی بر آن است که ابتدا مباحث نظری موضوع تحقیق ، سپس ادبیات تحقیق مطرح گردد.3 - علی جلالی ، “ بررسی مشکلات و محدودیتهای ارزشیابی عملکرد کارکنان جهاد خراسان “، پایان نامه 1369

1- محمد حسین متقی و امیر ضیائی ، “ نظرات ارزشیابی شوندگان پیرامون تاثیر طرح جدید ارزشیابی بر بهبود عملکرد کارکنان “ ، پایان نامه 1370

2 - امیر عرفانیان ، “ بررسی تاثیر آموزش بر دانش- نگرش و عملکرد آنها “ ، پایان نامه 1374

3- احمد آزاد منش ، “ عکس العمل کارکنان در قبال ارزشیابی “ ، پایان نامه 1374

[5]- نظام ارزشیابی کارکنان وزارت نیرو ، انتشارات معاونت سازندگی و آموزش وزارت نیرو ، 1375 .

 

[6] - عباسعلی حاجی کریمی ، “مدیریت منابع انسانی” ، انتشارات دانشگاه آزاداسلامی ، تهران ، 1378 ، ص 204 .

متن کامل در لینک زیر:

دسترسی پایان نامه

پایان نامه ارشد: بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی

تاریخ ارسال: چهارشنبه 27 مرداد 1395 ساعت 21:33 | نویسنده: میثم | چاپ مطلب 0 نظر

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

پایان نامه سایت ارشد ها

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

تکه هایی از متن :مبحث چهارم- مادر کیست؟

گفتار اول- حالت جانشینی در بارداری:

در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد:

1- مادر ژنتیکی و صاحب تخمک، مادر قانونی است.

2- زن صاحب رحم( مادر جانشین)، مادر قانونی است.

3- طفل دارای دو مادر قانونی است.

بر هر نظریه ای انتقاداتی وارد است که در اینجا مجال بحث آنها نیست. ولی به طور خلاصه می توان گفت که حالت مادر جانشین مشکلاتی را خصوصاً در مورد اینکه مادر قانونی چه کسی است ایجاد کرده و ملاک مشخص و ثابتی نمی توان به دست داد وعرف هم که مبنای نظر است مبهم است چون هم گروه اول به استناد عرف کودک را ملحق به صاحب تخمک می دانند و هم گروه دوم با استناد به عرف کودک را ملحق  به مادر جانشین می دانند و هم گروه سوم با استناد به عرف، کودک را ملحق به هر دو می دانند. و قانون فقط می تواند تعیین کند که چه کسی حق حضانت بچه را دارد ولی نمی تواند بگوید که در واقع چه کسی کودک را ایجاد کرده و در مواقع مادر است. و می توان گفت که هر یک از این زنان نقشی جداگانه در تکون طفل داشته اند و مانعی ندارد که طفل در آن واحد دارای دو رابط مادری باشد. چون این رابطه های در عالم اعتبار است.

گفتار دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی

در این حالت، مادرجانشین جنین حاصل از ترکیب تخمک خودش با اسپرم پدر حکمی راحمل می نماید. و به این ترتیب هم تخمک مربوط به مادر جانشین است و هم خودش جنین را حمل می کند و در این مورد طفل ملحق به مادر جانشین است و مادر جانشین ، مادر قانونی بچه است.

متن کامل در لینک زیر

دانلود فایل

رشته حقوق : پایان نامه بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

تاریخ ارسال: چهارشنبه 27 مرداد 1395 ساعت 17:56 | نویسنده: میثم | چاپ مطلب 0 نظر

دانلود پایان نامه ارشد صنایع :ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین

پایان نامه سایت ارشد ها


دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

دانشکده مهندسی صنایع

عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان


تکه هایی از متن این پایان نامه :

فصل 2 : مروری بر ادبیات موضوع

2-1   مدیریت زنجیره تامین

یک زنجیره تامین شامل تمامی مراحلی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در برآورده ساختن خواست مشتری دخیل هستند. زنجیره تامین نه تنها شامل سازندگان و تامینکنندگان میشود، بلکه بخش های حمل و نقل، انبارها، خردهفروشان و حتی خود مشتریان را در بر میگیرد و شبکهای از تجهیزات و امکانات توزیع است که عملیاتهای تامین مواد، تبدیل مواد به محصولات نیمه ساخته و نهایی و توزیع محصولات نهایی در بین مشتریان را بر عهده دارد .[1]

مدیریت زنجیره تامین عبارت است از هماهنگ سازی تولید، موجودی، موقعیت و حمل و نقل در بین اجزای یک زنجیره به منظور رسیدن به بالاترین حد کارایی و پاسخگویی برای بازار مورد نظر.  زنجیره تامین، ترکیبی است از اعضا شامل یک یا چند تولید کننده، توزیع کننده و ... . نیازهای زنجیره تامین در طول زمان ثابت است و آنچه که تغییر میکند ترکیب اعضا و نقشهایی است که هر کدام از آنها بر عهده دارند. در برخی از زنجیرههای تامین، شرکتهای خدماتی کمی وجود دارند، چون سایر اعضا خودشان خدمات مورد نیاز را انجام میدهند. در سایر زنجیرههای تامین، شرکتهای ارائه دهنده خدمات تخصصی با کارایی بسیار بالا وجود داشته و سایر اعضا به جای اینکه این خدمات را خودشان انجام دهند، آنها را به این شرکتها برونسپاری میکنند‍.[12]

تامین کننده

مشتری

شرکت

شکل 2-1 زنجیره تامین ساده

تامین کننده

اولیه

تامین کننده

شرکت

مشتری

مشتری نهایی

 

 

 

 

 

 


شرکت های خدماتی

      

شکل 2-2 زنجیره تامین توسعه یافته

 

 


شرکتهای خدماتی در زمینههایی چون لجستک، مالی، تحقیق بازار، طراحی محصول و تکنولوژی اطلاعات فعالیت دارند.

2-2  تاریخچه و روند تکامل مدیریت زنجیره تامین

در تکامل ساختار مدیریت زنجیره تامین مراحل زیر وجود داشته اند:‍[13]

2-2-1   دهه 1950 و 1960

در دهه1950 و 1960 بیشتر تولیدکنندگان راهبرد تولید انبوه را برای به حداقل رساندن هزینه تولید هر واحد، به عنوان راهبرد عملیاتی اصلی خود برگزیده بودند. در این سالها توسعه محصول جدید به کندی صورت میگرفت و فقط متکی به فناوریهای خود سازمان و ظرفیت آن بود. سازمانهای تولیدی برای حفظ تعادل در جریان تولید و برای عملیاتی که گلوگاه تولید محسوب میشدند، موجودی نگهداری میکردند. این کار منجر به سرمایه گذاری زیاد آنان در موجودی در جریان ساخت میشد به اشتراک گذاشتن فناوری و تخصص با مشتریان و یا تامینکنندگان غیر قابل قبول و دارای ریسک بالا به شمار میرفت. در این دوره تاکید اندک روی شراکت راهبردی و تعامل بین خریدار و تامینکننده صورت میگرفت، خرید به عنوان پشتیبانی کننده تولید شمرده میشد و مدیران توجه اندکی به موضوعات مربوط به خرید میکردند.[13]

2-2-2   دهه 1970

در دهه 1970 برنامه ریزی تولید (([1]MRP II معرفی شد و مدیران به اثر نامطلوب موجودی کالای در جریان ساخت روی هزینه تولید، کیفیت، توسعه محصول جدید و زمان تحویل پیبردند، بدین ترتیب، به منظور بهبود عملکرد سازمان خود، به مفاهیم جدید در مدیریت مواد پناه آوردند.

2-2-3   دهه 1980

تشدید رقابت جهانی در دهه 1980 سازمانهای تراز اول جهان را مجبور کرد تا محصولاتی با قمیت پایین، کیفیت بالاتر و با قابلیت اطمینان و انعطافپذیری بالاتری را به بازار عرضه کنند. تولیدکنندگان از تولید به هنگام و تولید ناب  برای بهبود اثر بخشی تولید خود استفاده کردند. در محیط  [2]JIT تولیدکنندگان به اهمیت و منافع بالقوه شراکت و تعامل در روابط خریدار و فروشنده پیبردند. مفهوم مدیریت زنجیره تامین هنگامی که تولیدکنندگان شراکت راهبردی با تامینکنندگان مستقیم خود را تجربه کردند به وجود آمد. در این مرحله مفهوم مدیریت مواد یک مرحله به جلو رفته و عملیات توزیع و حملونقل به آن اضافه شد و در نهایت منجر به ایجاد مفهوم پشتیبانی یکپارچه شد که به عنوان مدیریت زنجیره تامین شناخته میشود.

2-2-4 دهه 1990

تکامل مدیریت زنجیره تامین در دهه 1990 نیز ادامه یافت و سازمانها روشهای مدیریت منابع انسانی را با در نظر گرفتن تامینکنندگان راهبردی و عملیات پشتیبانی در زنجیره تامین بسط دادند. در سالهای اخیر گسترش فناوری اطلاعات و توسعه تجارت الکترونیک اجزای مختلف زنجیره تامین را دستخوش تحولات زیادی کرده است. (شکل2-3)

 

انواع روش های

کسب و کار

Mass production

MRP II

JIT, LEAN

SCM

سال

1990 به بعد

دهه 1980

دهه 1970

دهه 1950 و 1960

- تولید انبوه برای کمینه کردن هزینه هر واحد

- سرمایه گذاری زیاد برای موجودی در جریان ساخت

 

معرفی MRP برای کاهش هزینه های تولید

- تشدید رقابت های جهانی

- تولید کالا با قیمت پایین و کیفیت بالا

و انعطاف پذیری

- اهمیت روابط خریدار فروشنده

- شراکت با تامین کنندگان

- پشتیبانی یکپارچه

 

شکل2-3  سیر تکاملی زنجیره تامین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2-3  عملیات اصلی زنجیره تامین

در هر زنجیره تأمین پنج محرک وجود دارد. این محرکها را میتوان به عنوان پارامترهای طراحی یا خط مشیهای تصمیمگیری دانست، به طوری که طرح و قابلیتهای هر زنجیره تأمین را تعریف  میکنند. یک زنجیره تأمین در بستر ایجاد شده به وسیله این خطمشیها، وظایف خود را از طریق فعالیتهای پیوسته و منظم انجام میدهد. این فعالیتها موارد کاربردی هستند که در هسته هر زنجیره تأمین وجود دارد. به منظور رسیدن به درکی روشن از این عملیاتها و نحوه تعامل آنها با یکدیگر، از مدل مرجع عملیات های زنجیره تأمین استفاده میکنیم که توسط انجمن زنجیره تأمین توسعه داده شده است. در این مدل چهار بخش عملیاتی معرفی میشود: برنامه ریزی، تأمین منابع، ساخت و تحویل .[12]

 

 

تامین منابع

 1.  تدارکات
 2.  اعتبارسنجی و وصول مطالبات

 

برنامه ریزی

 1.  پیش بینی تقاضا
 2.  قیمت گذاری محصول
 3.  مدیریت موجودی

 

تحویل

 1.  مدیریت سفارش
 2.  زمانبندی تحویل
 3.  پردازش مرجوعی ها

 

ساخت

 1.  طراحی محصول
 2.  زمانبندی تولید
 3.  مدیریت تجهیزات
 1.  

 

شکل 2-4 عملیات اصلی زنجیره تامین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2-3-1  عملیات تامین منابع  و تدارکات

فعالیتهای این بخش شامل اقدامات مورد نیاز جهت دریافت ورودیهای محصولات یا خدمات است که مهمترین آن تدارکات است. فعالیت تدارکات به معنی تهیه مواد و خدمات است که اثر زیادی بر کارآیی یک زنجیره تأمین دارند. در قدیم، فعالیت اصلی یک مدیر خرید مربوط به بررسی تأمینکنندگان بالقوه از نظر قیمت و سپس خرید محصولات از تأمین کننده با کمترین قیمت بود. گرچه این کار همچنان مهم است، اما فعالیتهای دیگری نیز وجود دارند که به همان اندازه در حال اهمیت  یافتن هستند. به همین دلیل، امروزه فعالیت خرید به عنوان بخشی از یک عملیات وسیعتر تحت عنوان تدارکات دیده میشود.[12][1] Manufacturing resource planning II

[2]  Just in time


متن کامل :

aroow-down-thesis-8

پایان نامه کارشناسی ارشد:ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 26 مرداد 1395 ساعت 18:01 | نویسنده: میثم | چاپ مطلب 0 نظر

پایان نامه با موضوع آنالیز اگزرژی آبگرمکن‌های خورشیدی

چکیده:

آبگرمکنهای خورشیدی پرکاربردترین سیستمهای حرارتی خورشیدی در جهانند. اصلی‌ترین بخش آنها کلکتور خورشیدی است که انرژی تابشی خورشید را جذب کرده و به سیال عامل انتقال می‌دهد. استفاده از راندمان قانون اول ترمودینامیک به عنوان یکی از مهمترین پارامترها جهت معرفی و مقایسه‌ی سیستمهای حرارتی از جمله کلکتورهای خورشیدی به طور متداول مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالیکه قانون اول ترمودینامیک به تنهایی قادر به بیان عملکرد کمی و کیفی این سیستمها نمی‌باشد. در این تحقیق مدلی تئوری و جامع برای تحلیل انرژی (قانون اول ترمودینامیک) و اگزرژی (قانون دوم ترمودینامیک) کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت و لوله‌ای خلاء با لوله حرارتی ارائه شده که در آن تاثیر مولفه‌های طراحی کلکتور روی عملکرد آن قابل بررسی است. پس از ارزیابی و تایید این مدل با استفاده از نتایج آزمایشات عملی به بررسی تاثیر پارامترهای طراحی مختلف روی راندمان انرژی و اگزرژی کلکتور پرداخته شده است.
مقدمه:

طبق آمار استخراج شده در سال 2006، %81 انرژی مصرفی در جهان توسط منابع فسیلی تامین می‌گردد [1]. با ادامه‌ی این روند علاوه بر مشکلات حاصل از محدودیت این منابع، شاهد مشکلات زیست محیطی بسیاری نیز خواهیم بود. گرم شدن زمین در اثر افزایش گازهای گلخانه‌ای یکی از مهمترین اثرات استفاده‌ی روز‍ افزون از انرژیهای فسیلی است. افزایش پنج درصدی غلظت دی اکسید کربن که مهمترین گاز گلخانه‌ای محسوب می‌شود، در جو زمین در فاصله‌ی سالهای 1995 تا 2005 [1] نمونه‌ای از خطرات زیست محیطی ناشی از ادامه‌ی روند کنونی مصرف سوختهای فسیلی است که موجب روی آوردن بیشتر بشر به استفاده از انرژیهای پاک و تجدیدپذیر شده است. بطوریکه طبق سیاستهای منتشر شده استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در فاصله‌ی سالهای 2008 و 2035 سه برابر می‌شود [2]. در میان انواع مختلف انرژیهای تجدیدپذیر انرژی خورشیدی به دلیل دسترسی آسان و هزینه کارکرد پایین همواره مورد توجه خاصی بوده است. استفاده از این انرژی در دو مقیاس صنعتی (عمدتاً با هدف تولید برق ) و خانگی ( عمدتاً به منظور تولید حرارت ) در چند دهه‌ی اخیر رشد چشمگیری داشته است. در مناطق با آب و هوای گرم می‎توان تا %75 نیاز گرمایش آب را با استفاده از سیستمهای حرارتی خورشیدی تامین کرد. این درصد در مناطق با آب و هوای سرد اروپا تا %20 کاهش می‌یابد [1]. آبگرمکنهای خورشیدی به دلیل قیمت پایین و تکنولوژی ساده‌ترش پرکاربردترین سیستم حرارتی خورشیدی در جهان محسوب می‌شوند. اصلی‌ترین بخش این سیستمها، کلکتور خورشیدی است که انرژی تابشی خورشید توسط آن جذب می‌گردد. کلکتور خورشیدی نوع خاصی از مبدل است که انرژی تشعشع خورشید را به حرارت تبدیل می کند اما از جهات مختلف با مبدلهای حرارتی تفاوت دارد. در مبدلهای گرمایی، گرما معمولا از طریق جابجایی یا هدایت به سیال دیگر منتقل می شود و انتقال گرما از طریق تابش در آنها بسیار ناچیز است درحالیکه در یک کلکتور خورشیدی، انتقال حرارت از طریق تابش دارای نقشی اساسی است. در سیستمهای خانگی عموماً از کلکتورهای صفحه تخت و لوله‌ای خلاء استفاده می‌شود. شناخت و ارزیابی دقیق این کلکتورها می‌تواند تاثیر زیادی در طراحی بهینه‌ی آنها داشته باشد. عمده‌ی تحقیقاتی که در سالهای گذشته روی این کلکتورها صورت گرفته بر پایه‌ی قانون اول ترمودینامیک بوده است. اما این تحلیل هیچگونه اطلاعاتی در مورد افت‌ها و بازگشتناپذیریهای داخلی نمی‌دهد و به تنهایی نمی‌تواند معیار مناسبی جهت ارزیابی کارایی کلکتورهای خورشیدی باشد. این امر لزوم استفاده از تحلیلهای بر پایه‌ی قانون دوم ترمودینامیک را نشان می‌دهد. آنالیز اگزرژی واضح ترین تحلیل بر پایه‌ی قانون دوم ترمودینامیک است. که یکی از مهمترین مزایای آن نسبت به قانون اول در نظر گرفتن شرایط محیط است که تاثیر بسیاری بر عملکرد سیستم و افزایش یا کاهش مصرف انرژی دارد. به همین دلیل در این پایان نامه به صورت تئوری و تجربی به بررسی راندمان انرژی و اگزرژی دو نمونه کلکتور صفحه تخت و لوله‌ای خلاء موجود در سایت انرژی خورشیدی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب خواهیم پرداخت.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

تاریخ ارسال: جمعه 22 مرداد 1395 ساعت 22:19 | نویسنده: میثم | چاپ مطلب 0 نظر
( تعداد کل: 1716 )
   1      2     3     4     5      ...      344   >>
صفحات