X
تبلیغات
رایتل

دانلود فایل : پایان نامه های کارشناسی ارشد

دانلودپایان نامه های ارشد مدیریت حسابداری روانشناسی برق عمران حقوق ادبیات تاریخ صنایع کامپیوتر مکانیک

رﻓﺘﺎر دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی-دانلود سمینار ارشد رشته عمران سازه :


 دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی

تکه های  از متن :


دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ورق ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی، در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻣﺮﯾﮑﺎ از دﻫﻪ 1970 و در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎوم ﺳﺎزی ﻟﺮزه ای ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی دارای ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻧﯿﺰ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وﺟﻮد آﻧﺎن اﺣﺴﺎس ﺷﺪ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده و ﮐﺎرﺑﺮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﮐﺎرﺑﺮدی اوﻟﯿﻪ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺑﺎ ﻓﺮض اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺨﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدیﺴﺒﺘﺎًﻧ ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻮرد ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. اوﻟﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ورق ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ، ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﯿﻠﻤﺎر در ﺷﻤﺎل ﻟﺲ آﻧﺠﻠﺲ ﺑﻮد. ﭘﺲ از آن، ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻓﻠﺰی دارای ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﻧﯿﺰ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﯾﻮارﻫﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﯽ اﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻟﺮزه ﺧﯿﺰی زﯾﺎد ﺑﻮدﻧﺪ، ﻣﻮرد ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.


 

 

18


در ﻃﯽ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای در ﺷﻤﺎل اﻣﺮﯾﮑﺎ و ژاﭘﻦ ﺑﺮ روی رﻓﺘﺎر ﭼﺮﺧﻪ ای واﻗﻌﯽ و ﻣﺪل ﺳﺎزی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ورق ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﮐﻪ، ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ارزﺷﻤﻨﺪی در ﻣﻮرد دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ورﻗﻬﺎی ﻓﻮﻻدی در دﺳﺘﺮس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، و اﯾﻦ دﯾﻮارﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دارای اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺤﺪودی در ﻣﻮرد ﻃﺮاﺣــﯽ ﻟﺮزه ای آﻧﻬــﺎ در آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺮزه ای ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ، آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺘـــﻤﺎﻧﯽ ﮐﺎﻧﺎدا(CSA، 1994) در ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻧﻤﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺮزه ای دﯾﻮارﻫﺎی ﺑﺮﺷﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ورق ﻫﺎی ﻓﻮﻻدی، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد، ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎی ﺟﻬﺖ داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ ﻃﺮاﺣﯽ دﻓﺘﺮی و ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺗﻔﺎﻗﯽ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻼﺣﻈﺎت آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ای و ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺎرﺑﺮد، اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﻮد.

لینک دانلود :

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی-سمینار عمران سازه با فرمت ورد

 

لینک بالا اشتباه است

     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

          : یکشنبه 31 مرداد 1395 ساعت 08:02 | چاپ مطلب
0 نظر

بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی- دانلود پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد: بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت :

بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی


تکه هایی از متن :بررسی مشکلات و محدودیتهای ارزشیابی عملکرد کارکنان جهاد استان خراسان » عنوان پایان نامه ای است که توسط علی جلالی در دانشگاه علامه طباطبایی انجام شده است . این پژوهش به بررسی مسائل و مشکلات ارزشیابی کارکنان جهاد استان خراسان پرداخته و به این نتیجه رسیده است که عدم تنظیم استانداردهای عملکرد ، نبود آموزشهای لازم برای ارزشیابان و وجود خطاهای ارزشیابی ، از مشکلات عمده بوده است[1] .

          * «بررسی نظرات ارزشیابی کنندگان پیرامون تاثیر طرح جدید ارزشیابی بر بهبود عملکرد کارکنان دولت » عنوان تحقیقی است که در دانشگاه آزاد واحد کرمان توسط محمد حسین متقی و امیر ضیایی انجام شده و به این نتیجه رسیده است که طرح جدید منجر به بهبود عملکرد ، هماهنگی ، نظم و انضباط کاری و ایجاد انگیزه کاری بیشتری گردیده است[2] .

          * « بررسی تاثیر آموزش بر دانش ، نگرش و عملکرد آنها » عنوان پایان نامه ای است که در دانشگاه تربیت مدرس ، توسط امیر عرفانیان انجام شده و به این نتیجه رسیده است که آموزش می‎تواند در بهبود دانش ، نگرش و عملکرد ارزشیابان مؤثر باشد .

این پژوهش به صورت تجربی انجام شده است[3] .

          * البته تحقیقات دیگری هم انجام شده است که بیشتر به موارد جانبی پرداخته است که از آن جمله می توان به « عکس العمل کارکنان در قبال ارزشیابی » و «تاثیر ارزشیابی عملکرد بر روابط حرفه ای مدیران» که هر دو به صورت پایان نامه در دانشگاه تهران انجام شده ، اشاره کرد[4] .

 تحقیقات خارجی انجام شده در باره ارزشیابی عملکرد به موارد خاص و تخصصی تر پرداخته اند که در طول تحقیق به آنها اشاره شده است .

تاریخچه ارزیابی عملکرد در وزارت نیرو

 

 

 

          کار ارزیابی عملکرد کارکنان در وزارت نیرو و نقطه شروع آن به سال 1365 برمی‎گردد ، سالی که اولین طرح ارزشیابی عملکرد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به سازمانها و مؤسسات دولتی ابلاغ گردید . لذا تغییرات اعمال شده طرح مزبور در سالهای 1368 و 1372 عیناً در این وزارتخانه به مرحله اجراء در آمد .

          تجربیات کسب شده از اجرای طرح مذکور و بازخور نتایج حاصل از آن کارشناسان منابع انسانی در وزارت نیرو را بر آن داشت تا نظامی را طراحی نمایند که پاسخگوی نیازهای صنعت حیاتی آب و برق کشور در این زمینه باشد . در این راستا معاونت آموزش وزارت نیرو از سال 1373 با انتشار جزوات و مقالاتی ، تلاشهایی را در معرفی اهداف ارزشیابی ، ضرورت و اهمیت ارزشیابی و روشهای ارزشیابی کارکنان بعمل آورد و در بهمن ماه 1374 گروه پژوهشی نیرو اولین گزارش پژوهشی خود را تحــت عنوان « مصاحبه با مدیران و کارشناسان وزارت نیرو در خصوص ارزشیابی کارکنان » ، منتشر ساخت . در پی این حرکت ، شرکتهای تحت پوشش وزارت نیرو نیز اقداماتی را پیگیر بودند که بعنوان نمونه می توان به گزارش شهدخت جنگجو با عنوان « ارائه تجربه شرکت برق منطقه ای در زمینه ارزشیابی کارکنان و مدیران» اشاره نمود .

          حاصل بررسی و تحقیقات گروه پژوهشی نیرو در شهریور ماه 1375 منجر به طراحی نظامی با عنوان « نظام ارزشیابی کارکنان وزارت نیرو » گردید . این نظام کارکنان را در دو بعد « عملکرد » و «شایستگی » مورد ارزیابی قرار میدهد . و از 100 امتیاز ارزشیابی 80 امتیاز آن را به چگونگی عملکرد کارکنان و خصوصیات فردی ایشان و 20 امتیاز دیگر به ارزشیابی مهارت و استعداد افراد اختصاص می‎دهد . این طرح هم اکنون در چند شرکت به صورت آزمایشی پیگیری می‎شود و جنبه عمومی در سطح شرکتها پیدا نکرده است1 .

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخچه ارزیابی عملکرد در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجانغربی

 

 

 

          شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجانغربی بعنوان شرکت محل خدمت محقق تاکنون مجری دستورالعمل های ابلاغ شده از سوی وزارت نیرو بوده و از سال 1367 طرح ارزشیابی کارکنان را مطابق با آنچه که در بحث قبل ذکر شد اجراء نموده است .

 

ادبیات تحقیق

 

 

مقدمه :

          ارزشیابی عملکرد نیروی انسانی یکی از مباحث کاربردی مدیریت منابع انسانی است و جایگاه ارزشمندی در بسیاری از تصمیم گیریهای مدیریتی دارد . به این معنی که اطلاعات حاصل از ارزشیابی مبنای منطقی و عقلایی و اصولی برای بسیاری از تصمیمات اداری و استخدامی همچون انتخاب ، انتصاب ، ارتقاء ، پرداخت ، آموزش و تغییر شغل نیروی انسانی بوده و موجب افزایش رضایت شغلی شاغل و کار آمدی نیروی انسانی می‎شود . طبیعی است مجموعه این امور ، کارآیی و اثر بخشی سازمانها و دستگاهای دولتی را افزایش می دهد .

          اهداف نهایی ارزشیابی ، ایجاد عدالت استخدامی و فراهم آوردن زمینه رشد و شکوفایی نیروی انسانی است که از طریق شناخت شایستگی و فراهم آوردن زمینه ای برای شایسته سالاری ، تشویق و تقدیر خدمات برجسته آنان ، هدایت و ارشاد نیروی انسانی ضعیف و ارائه آموزشهای لازم تحقق می یابد [6].

          در این بخش سعی بر آن است که ابتدا مباحث نظری موضوع تحقیق ، سپس ادبیات تحقیق مطرح گردد.3 - علی جلالی ، “ بررسی مشکلات و محدودیتهای ارزشیابی عملکرد کارکنان جهاد خراسان “، پایان نامه 1369

1- محمد حسین متقی و امیر ضیائی ، “ نظرات ارزشیابی شوندگان پیرامون تاثیر طرح جدید ارزشیابی بر بهبود عملکرد کارکنان “ ، پایان نامه 1370

2 - امیر عرفانیان ، “ بررسی تاثیر آموزش بر دانش- نگرش و عملکرد آنها “ ، پایان نامه 1374

3- احمد آزاد منش ، “ عکس العمل کارکنان در قبال ارزشیابی “ ، پایان نامه 1374

[5]- نظام ارزشیابی کارکنان وزارت نیرو ، انتشارات معاونت سازندگی و آموزش وزارت نیرو ، 1375 .

 

[6] - عباسعلی حاجی کریمی ، “مدیریت منابع انسانی” ، انتشارات دانشگاه آزاداسلامی ، تهران ، 1378 ، ص 204 .

متن کامل در لینک زیر:

دسترسی پایان نامه

پایان نامه ارشد: بررسی روشهای ارزیابی عملکرد از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت سهامی آب منطقه ای آذربایجان غربی

 

لینک بالا اشتباه است

     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

          : چهارشنبه 27 مرداد 1395 ساعت 21:33 | چاپ مطلب
0 نظر

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق: بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

پایان نامه سایت ارشد ها

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

تکه هایی از متن :مبحث چهارم- مادر کیست؟

گفتار اول- حالت جانشینی در بارداری:

در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد:

1- مادر ژنتیکی و صاحب تخمک، مادر قانونی است.

2- زن صاحب رحم( مادر جانشین)، مادر قانونی است.

3- طفل دارای دو مادر قانونی است.

بر هر نظریه ای انتقاداتی وارد است که در اینجا مجال بحث آنها نیست. ولی به طور خلاصه می توان گفت که حالت مادر جانشین مشکلاتی را خصوصاً در مورد اینکه مادر قانونی چه کسی است ایجاد کرده و ملاک مشخص و ثابتی نمی توان به دست داد وعرف هم که مبنای نظر است مبهم است چون هم گروه اول به استناد عرف کودک را ملحق به صاحب تخمک می دانند و هم گروه دوم با استناد به عرف کودک را ملحق  به مادر جانشین می دانند و هم گروه سوم با استناد به عرف، کودک را ملحق به هر دو می دانند. و قانون فقط می تواند تعیین کند که چه کسی حق حضانت بچه را دارد ولی نمی تواند بگوید که در واقع چه کسی کودک را ایجاد کرده و در مواقع مادر است. و می توان گفت که هر یک از این زنان نقشی جداگانه در تکون طفل داشته اند و مانعی ندارد که طفل در آن واحد دارای دو رابط مادری باشد. چون این رابطه های در عالم اعتبار است.

گفتار دوم- حالت جانشینی با باروری مصنوعی

در این حالت، مادرجانشین جنین حاصل از ترکیب تخمک خودش با اسپرم پدر حکمی راحمل می نماید. و به این ترتیب هم تخمک مربوط به مادر جانشین است و هم خودش جنین را حمل می کند و در این مورد طفل ملحق به مادر جانشین است و مادر جانشین ، مادر قانونی بچه است.

متن کامل در لینک زیر

دانلود فایل

رشته حقوق : پایان نامه بررسی نسب وارث کودک ناشی از تلقیح مصنوعی

 

لینک بالا اشتباه است

     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

          : چهارشنبه 27 مرداد 1395 ساعت 17:56 | چاپ مطلب
0 نظر

دانلود پایان نامه ارشد صنایع :ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین

پایان نامه سایت ارشد ها


دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

دانشکده مهندسی صنایع

عنوان کامل پایان نامه :

ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان


تکه هایی از متن این پایان نامه :

فصل 2 : مروری بر ادبیات موضوع

2-1   مدیریت زنجیره تامین

یک زنجیره تامین شامل تمامی مراحلی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در برآورده ساختن خواست مشتری دخیل هستند. زنجیره تامین نه تنها شامل سازندگان و تامینکنندگان میشود، بلکه بخش های حمل و نقل، انبارها، خردهفروشان و حتی خود مشتریان را در بر میگیرد و شبکهای از تجهیزات و امکانات توزیع است که عملیاتهای تامین مواد، تبدیل مواد به محصولات نیمه ساخته و نهایی و توزیع محصولات نهایی در بین مشتریان را بر عهده دارد .[1]

مدیریت زنجیره تامین عبارت است از هماهنگ سازی تولید، موجودی، موقعیت و حمل و نقل در بین اجزای یک زنجیره به منظور رسیدن به بالاترین حد کارایی و پاسخگویی برای بازار مورد نظر.  زنجیره تامین، ترکیبی است از اعضا شامل یک یا چند تولید کننده، توزیع کننده و ... . نیازهای زنجیره تامین در طول زمان ثابت است و آنچه که تغییر میکند ترکیب اعضا و نقشهایی است که هر کدام از آنها بر عهده دارند. در برخی از زنجیرههای تامین، شرکتهای خدماتی کمی وجود دارند، چون سایر اعضا خودشان خدمات مورد نیاز را انجام میدهند. در سایر زنجیرههای تامین، شرکتهای ارائه دهنده خدمات تخصصی با کارایی بسیار بالا وجود داشته و سایر اعضا به جای اینکه این خدمات را خودشان انجام دهند، آنها را به این شرکتها برونسپاری میکنند‍.[12]

تامین کننده

مشتری

شرکت

شکل 2-1 زنجیره تامین ساده

تامین کننده

اولیه

تامین کننده

شرکت

مشتری

مشتری نهایی

 

 

 

 

 

 


شرکت های خدماتی

      

شکل 2-2 زنجیره تامین توسعه یافته

 

 


شرکتهای خدماتی در زمینههایی چون لجستک، مالی، تحقیق بازار، طراحی محصول و تکنولوژی اطلاعات فعالیت دارند.

2-2  تاریخچه و روند تکامل مدیریت زنجیره تامین

در تکامل ساختار مدیریت زنجیره تامین مراحل زیر وجود داشته اند:‍[13]

2-2-1   دهه 1950 و 1960

در دهه1950 و 1960 بیشتر تولیدکنندگان راهبرد تولید انبوه را برای به حداقل رساندن هزینه تولید هر واحد، به عنوان راهبرد عملیاتی اصلی خود برگزیده بودند. در این سالها توسعه محصول جدید به کندی صورت میگرفت و فقط متکی به فناوریهای خود سازمان و ظرفیت آن بود. سازمانهای تولیدی برای حفظ تعادل در جریان تولید و برای عملیاتی که گلوگاه تولید محسوب میشدند، موجودی نگهداری میکردند. این کار منجر به سرمایه گذاری زیاد آنان در موجودی در جریان ساخت میشد به اشتراک گذاشتن فناوری و تخصص با مشتریان و یا تامینکنندگان غیر قابل قبول و دارای ریسک بالا به شمار میرفت. در این دوره تاکید اندک روی شراکت راهبردی و تعامل بین خریدار و تامینکننده صورت میگرفت، خرید به عنوان پشتیبانی کننده تولید شمرده میشد و مدیران توجه اندکی به موضوعات مربوط به خرید میکردند.[13]

2-2-2   دهه 1970

در دهه 1970 برنامه ریزی تولید (([1]MRP II معرفی شد و مدیران به اثر نامطلوب موجودی کالای در جریان ساخت روی هزینه تولید، کیفیت، توسعه محصول جدید و زمان تحویل پیبردند، بدین ترتیب، به منظور بهبود عملکرد سازمان خود، به مفاهیم جدید در مدیریت مواد پناه آوردند.

2-2-3   دهه 1980

تشدید رقابت جهانی در دهه 1980 سازمانهای تراز اول جهان را مجبور کرد تا محصولاتی با قمیت پایین، کیفیت بالاتر و با قابلیت اطمینان و انعطافپذیری بالاتری را به بازار عرضه کنند. تولیدکنندگان از تولید به هنگام و تولید ناب  برای بهبود اثر بخشی تولید خود استفاده کردند. در محیط  [2]JIT تولیدکنندگان به اهمیت و منافع بالقوه شراکت و تعامل در روابط خریدار و فروشنده پیبردند. مفهوم مدیریت زنجیره تامین هنگامی که تولیدکنندگان شراکت راهبردی با تامینکنندگان مستقیم خود را تجربه کردند به وجود آمد. در این مرحله مفهوم مدیریت مواد یک مرحله به جلو رفته و عملیات توزیع و حملونقل به آن اضافه شد و در نهایت منجر به ایجاد مفهوم پشتیبانی یکپارچه شد که به عنوان مدیریت زنجیره تامین شناخته میشود.

2-2-4 دهه 1990

تکامل مدیریت زنجیره تامین در دهه 1990 نیز ادامه یافت و سازمانها روشهای مدیریت منابع انسانی را با در نظر گرفتن تامینکنندگان راهبردی و عملیات پشتیبانی در زنجیره تامین بسط دادند. در سالهای اخیر گسترش فناوری اطلاعات و توسعه تجارت الکترونیک اجزای مختلف زنجیره تامین را دستخوش تحولات زیادی کرده است. (شکل2-3)

 

انواع روش های

کسب و کار

Mass production

MRP II

JIT, LEAN

SCM

سال

1990 به بعد

دهه 1980

دهه 1970

دهه 1950 و 1960

- تولید انبوه برای کمینه کردن هزینه هر واحد

- سرمایه گذاری زیاد برای موجودی در جریان ساخت

 

معرفی MRP برای کاهش هزینه های تولید

- تشدید رقابت های جهانی

- تولید کالا با قیمت پایین و کیفیت بالا

و انعطاف پذیری

- اهمیت روابط خریدار فروشنده

- شراکت با تامین کنندگان

- پشتیبانی یکپارچه

 

شکل2-3  سیر تکاملی زنجیره تامین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2-3  عملیات اصلی زنجیره تامین

در هر زنجیره تأمین پنج محرک وجود دارد. این محرکها را میتوان به عنوان پارامترهای طراحی یا خط مشیهای تصمیمگیری دانست، به طوری که طرح و قابلیتهای هر زنجیره تأمین را تعریف  میکنند. یک زنجیره تأمین در بستر ایجاد شده به وسیله این خطمشیها، وظایف خود را از طریق فعالیتهای پیوسته و منظم انجام میدهد. این فعالیتها موارد کاربردی هستند که در هسته هر زنجیره تأمین وجود دارد. به منظور رسیدن به درکی روشن از این عملیاتها و نحوه تعامل آنها با یکدیگر، از مدل مرجع عملیات های زنجیره تأمین استفاده میکنیم که توسط انجمن زنجیره تأمین توسعه داده شده است. در این مدل چهار بخش عملیاتی معرفی میشود: برنامه ریزی، تأمین منابع، ساخت و تحویل .[12]

 

 

تامین منابع

 1.  تدارکات
 2.  اعتبارسنجی و وصول مطالبات

 

برنامه ریزی

 1.  پیش بینی تقاضا
 2.  قیمت گذاری محصول
 3.  مدیریت موجودی

 

تحویل

 1.  مدیریت سفارش
 2.  زمانبندی تحویل
 3.  پردازش مرجوعی ها

 

ساخت

 1.  طراحی محصول
 2.  زمانبندی تولید
 3.  مدیریت تجهیزات
 1.  

 

شکل 2-4 عملیات اصلی زنجیره تامین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2-3-1  عملیات تامین منابع  و تدارکات

فعالیتهای این بخش شامل اقدامات مورد نیاز جهت دریافت ورودیهای محصولات یا خدمات است که مهمترین آن تدارکات است. فعالیت تدارکات به معنی تهیه مواد و خدمات است که اثر زیادی بر کارآیی یک زنجیره تأمین دارند. در قدیم، فعالیت اصلی یک مدیر خرید مربوط به بررسی تأمینکنندگان بالقوه از نظر قیمت و سپس خرید محصولات از تأمین کننده با کمترین قیمت بود. گرچه این کار همچنان مهم است، اما فعالیتهای دیگری نیز وجود دارند که به همان اندازه در حال اهمیت  یافتن هستند. به همین دلیل، امروزه فعالیت خرید به عنوان بخشی از یک عملیات وسیعتر تحت عنوان تدارکات دیده میشود.[12][1] Manufacturing resource planning II

[2]  Just in time


متن کامل :

aroow-down-thesis-8

پایان نامه کارشناسی ارشد:ارزیابی وانتخاب یکپارچه تامین کنندگان در دو لایه از زنجیره تامین و تعیین اندازه سفارش کالاها به آنان

 

لینک بالا اشتباه است

     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

          : سه‌شنبه 26 مرداد 1395 ساعت 18:01 | چاپ مطلب
0 نظر

پایان نامه با موضوع آنالیز اگزرژی آبگرمکن‌های خورشیدی

چکیده:

آبگرمکنهای خورشیدی پرکاربردترین سیستمهای حرارتی خورشیدی در جهانند. اصلی‌ترین بخش آنها کلکتور خورشیدی است که انرژی تابشی خورشید را جذب کرده و به سیال عامل انتقال می‌دهد. استفاده از راندمان قانون اول ترمودینامیک به عنوان یکی از مهمترین پارامترها جهت معرفی و مقایسه‌ی سیستمهای حرارتی از جمله کلکتورهای خورشیدی به طور متداول مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالیکه قانون اول ترمودینامیک به تنهایی قادر به بیان عملکرد کمی و کیفی این سیستمها نمی‌باشد. در این تحقیق مدلی تئوری و جامع برای تحلیل انرژی (قانون اول ترمودینامیک) و اگزرژی (قانون دوم ترمودینامیک) کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت و لوله‌ای خلاء با لوله حرارتی ارائه شده که در آن تاثیر مولفه‌های طراحی کلکتور روی عملکرد آن قابل بررسی است. پس از ارزیابی و تایید این مدل با استفاده از نتایج آزمایشات عملی به بررسی تاثیر پارامترهای طراحی مختلف روی راندمان انرژی و اگزرژی کلکتور پرداخته شده است.
مقدمه:

طبق آمار استخراج شده در سال 2006، %81 انرژی مصرفی در جهان توسط منابع فسیلی تامین می‌گردد [1]. با ادامه‌ی این روند علاوه بر مشکلات حاصل از محدودیت این منابع، شاهد مشکلات زیست محیطی بسیاری نیز خواهیم بود. گرم شدن زمین در اثر افزایش گازهای گلخانه‌ای یکی از مهمترین اثرات استفاده‌ی روز‍ افزون از انرژیهای فسیلی است. افزایش پنج درصدی غلظت دی اکسید کربن که مهمترین گاز گلخانه‌ای محسوب می‌شود، در جو زمین در فاصله‌ی سالهای 1995 تا 2005 [1] نمونه‌ای از خطرات زیست محیطی ناشی از ادامه‌ی روند کنونی مصرف سوختهای فسیلی است که موجب روی آوردن بیشتر بشر به استفاده از انرژیهای پاک و تجدیدپذیر شده است. بطوریکه طبق سیاستهای منتشر شده استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر در فاصله‌ی سالهای 2008 و 2035 سه برابر می‌شود [2]. در میان انواع مختلف انرژیهای تجدیدپذیر انرژی خورشیدی به دلیل دسترسی آسان و هزینه کارکرد پایین همواره مورد توجه خاصی بوده است. استفاده از این انرژی در دو مقیاس صنعتی (عمدتاً با هدف تولید برق ) و خانگی ( عمدتاً به منظور تولید حرارت ) در چند دهه‌ی اخیر رشد چشمگیری داشته است. در مناطق با آب و هوای گرم می‎توان تا %75 نیاز گرمایش آب را با استفاده از سیستمهای حرارتی خورشیدی تامین کرد. این درصد در مناطق با آب و هوای سرد اروپا تا %20 کاهش می‌یابد [1]. آبگرمکنهای خورشیدی به دلیل قیمت پایین و تکنولوژی ساده‌ترش پرکاربردترین سیستم حرارتی خورشیدی در جهان محسوب می‌شوند. اصلی‌ترین بخش این سیستمها، کلکتور خورشیدی است که انرژی تابشی خورشید توسط آن جذب می‌گردد. کلکتور خورشیدی نوع خاصی از مبدل است که انرژی تشعشع خورشید را به حرارت تبدیل می کند اما از جهات مختلف با مبدلهای حرارتی تفاوت دارد. در مبدلهای گرمایی، گرما معمولا از طریق جابجایی یا هدایت به سیال دیگر منتقل می شود و انتقال گرما از طریق تابش در آنها بسیار ناچیز است درحالیکه در یک کلکتور خورشیدی، انتقال حرارت از طریق تابش دارای نقشی اساسی است. در سیستمهای خانگی عموماً از کلکتورهای صفحه تخت و لوله‌ای خلاء استفاده می‌شود. شناخت و ارزیابی دقیق این کلکتورها می‌تواند تاثیر زیادی در طراحی بهینه‌ی آنها داشته باشد. عمده‌ی تحقیقاتی که در سالهای گذشته روی این کلکتورها صورت گرفته بر پایه‌ی قانون اول ترمودینامیک بوده است. اما این تحلیل هیچگونه اطلاعاتی در مورد افت‌ها و بازگشتناپذیریهای داخلی نمی‌دهد و به تنهایی نمی‌تواند معیار مناسبی جهت ارزیابی کارایی کلکتورهای خورشیدی باشد. این امر لزوم استفاده از تحلیلهای بر پایه‌ی قانون دوم ترمودینامیک را نشان می‌دهد. آنالیز اگزرژی واضح ترین تحلیل بر پایه‌ی قانون دوم ترمودینامیک است. که یکی از مهمترین مزایای آن نسبت به قانون اول در نظر گرفتن شرایط محیط است که تاثیر بسیاری بر عملکرد سیستم و افزایش یا کاهش مصرف انرژی دارد. به همین دلیل در این پایان نامه به صورت تئوری و تجربی به بررسی راندمان انرژی و اگزرژی دو نمونه کلکتور صفحه تخت و لوله‌ای خلاء موجود در سایت انرژی خورشیدی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب خواهیم پرداخت.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

لینک بالا اشتباه است

     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

          : جمعه 22 مرداد 1395 ساعت 22:19 | چاپ مطلب
0 نظر

پایان نامه بررسی تئوری و تجربی عملکرد یک آب‌گرم‌کن خورشیدی با کلکتور صفحه تخت

چکیده:

هدف از این تحقیق مقایسه تحلیل تئوری و نتایج تجربی حاصل از تست عملی بر روی یک کلکتور خورشیدی صفحه تخت، با توجه به شرایط آب و هوایی شهر تهران می‌باشد. به این منظور ابتدا یک کلکتور صفحه تخت از نظر ساختمان، بازده و سایر پارامترها بر طبق روابط انتقال حرارت به‌صورت تئوری مدل شده، پس از آن با استفاده از یک سیستم آب‌گرم‌کن خورشیدی و استفاده از یک کلکتور صفحه تخت به عنوان جاذب انرژی خورشید، داده‌های مورد نیاز به طور تجربی استخراج شده‌اند.

سیستم آب‌گرم‌کن خورشیدی مورد آزمایش که در مرکز تحقیقات انرژی خورشیدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مستقر است، و بر اساس استاندارد ISO 9806-1 مدل شده‌است، از یک کلکتور صفحه تخت و یک مخزن ذخیره تشکیل شده‌است. کلکتور شامل دو هدر افقی به قطر داخلی mm12 و 12 عدد رایزر عمودی می‌باشد که به‌صورت موازی قرار گرفته‌اند. صفحات جاذب از فین های مجزا تشکیل شده‌اند. جنس فین ها از آلومینیوم بوده و از شیشه معمولی به ضخامت mm4 به عنوان پوشش صفحه جاذب برای جلوگیری از اتلافات جابجایی و تابشی استفاده شده‌است. از آن‌جایی که آزمون‌ها در فصل تابستان انجام شده‌است و دمای هوا در هنگام شب به گونه‌ای نیست که باعث یخ‌زدگی آب داخل کلکتور شود، به این جهت تنها از آب (بدون ضد یخ) به عنوان سیال انتقال حرارت استفاده شده‌است. هم‌چنین دمای محیط، میزان تابش روی سطح کلکتور صفحه تخت و سرعت باد محوطه مورد آزمایش توسط یک دستگاه ثبت کننده اطلاعات ثبت شده‌اند.

بازده و انرژی مفید کسب شده توسط کلکتور به‌صورت تجربی با مقادیر حاصل از مدل تئوری مقایسه شده و بر طبق نتایج به‌دست آمده مدل تجربی با مدل تئوری مطابقت خوبی دارد. آزمایشات فوق با دبی‌های مختلف انجام گرفت و با کاهش دبی سیال عبوری از کلکتور، افزایش در انرژی مفید کسب شده و بازده کلکتور مشاهده گردید. بر اساس آزمایشات انجام شده، حداکثر بازده ممکن برای یک کلکتور خورشیدی صفحه تخت زمانی حاصل می‌شود که حتی الامکان دمای آب ورودی کلکتور به دمای هوای محیط نزدیک باشد. هم‌چنین عوامل تاثیر گذار بر بازده یک کلکتور خورشیدی صفحه تخت، از جمله فاصله بین رایزرها، نوع پوشش شیشه‌ای کلکتور، ضخامت عایق حرارتی، جنس عایق، نوع سیال انتقال حرارت و… مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و با توجه به مقایسه های انجام شده می‌توان نمودار‌های مفیدی پیرامون بازده کلکتور بر اساس پارامتر‌های تاثیرگذار رسم نمود. این نمودار‌ها علاوه بر استفاده در صنعت ساخت تجهیزات خورشیدی، می‌تواند به عنوان راهنما جهت تست سایر کلکتور‌های مشابه مورد استفاده قرار گیرد

مقدمه:

با درنظر گرفتن محدودیت منابع سوخت فسیلی و هم‌چنین با توجه به این‌که استفاده غیر اصولی از سوختهای فسیلی باعث آسیب دیدن محیط زیست می‌شود، لذا تحقیقات و کاربردهای انرژی‌های تجدید پذیر از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

لینک بالا اشتباه است

     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

          : جمعه 22 مرداد 1395 ساعت 22:17 | چاپ مطلب
0 نظر

پایان نامه حل معادلات حاکم و تحلیل میزان تأثیر گرادیان شعاعی دما در سطح مقطع خطوط لوله

چکیده

 • هدف از این پروژه تحقیق در خصوص تاثیر گرادیان شعاعی دما بر ایجاد خطا در فلومیترهای التراسونیک با تکنولوژی گذر زمان می باشد.این پروژه منحصرا به سیال تراکم ناپذیر و با رژیم جریان متقارن آرام در خطوط لوله انتقال نفت و گاز پرداخته است.این حالت معمولا با فاصله حدودی 100D از خروجی شیرهای فشار شکن انشعاب خطوط تغذیه شهری از مسیرهای IGAT اتفاق می افتد که به دلیل افت فشار و کاهش سرعت در طی دو مرحله دمای سیال کاهش یافته و اختلاف دمایی مابین گاز و محیط افزایش می یابد.
 • برای شبیه سازی موضوع فوق از سیال متان جهت مدل سازی عددی استفاده شده است.بطوریکه در ابتدا ضمن مدل سازی شرایط فلومیتر به صورت لوله مستقیم با جریان توسعه یافته آرام دما و سرعت، ضمن لحاظ نمودن تاثیر پروفیل دما بر روی خواص فیزیکی سیال، حل Fluent صورت پذیرفته با نتایج حل تحلیلی مقایسه گردیده است.سپس با استفاده از هندسه مساله و معادله پیشروی صوت در فضا،فرمول تحلیلی لازم جهت محاسبه زمان رفت و برگشت مابین ترانسدیسرها بدست آمده و این زمانها در فرمول تجاری موجود در پردازشگر فلو میتر جایگذاری می شود.لذا میزان افزایش خطا در اثر افزایش گرادیان شعاعی دما در این حالت قابل محاسبه خواهد شد.

مقدمه

حواس آدمی شامل حس‌های بینایی، بویایی، شنوایی، چشایی و لامسه نقش تعیین کننده ای در زندگی او دارند. از بین این حس‌ها بینایی و شنوایی در فواصل دور نیز کار می کنند ولی سه حس دیگر این قابلیت را ندارند. اما در زیر آب شرایط فرق می کند، اجسام در فواصل دور زیر آب قابل دیدن نیستند ولی امواج در زیر آب قابل شنیدن هستند و در فواصل دور منتقل می شوند. تحقیقات نشان داده است که وال ها و دلفین ها در زیر آب از امواج مافوق صوت برای ردیابی مسیر و رسیدن به هدف و برقراری ارتباط استفاده می کنند.

امواج التراسونیک برای اولین بار در هنگام جنگ جهانی اول در ساخت ترانسدیوسرهای زیرآبی به کار رفت. در سال 1912 پس از برخورد کشتی تایتانیک با کوه یخ و غرق شدن آن تحقیقات به سرعت به این نتیجه رسید که در فرکانس های بالا رزولوشن ردیابی کوه یخ بیشتر می شود که این منجر به استفاده از امواج با فرکانس های بالاتر از صوت شد و زمینه را برای اولین بار کار آقای لنجوین[1] که پدر امواج التراسونیک شناخته می شود، فراهم کرد. این کار تحقیقاتی در خلال جنگ جهانی اول با همکاری مشترک کشورهای انگلستان و فرانسه برای ردیابی زیردریایی ها انجام شد. فعالیت های آزمایشگاهی این پروژه و تست های آن توسط آقای لنجوین انجام شد. او بعدها تست‌هایی با محدوده ردیابی بالا در حدود 2 کیلومتر انجام داد. با استفاده از کریستال کوارتز برای ساخت ترانسدیوسر محدوده ردیابی تا 6 کیلومتر هم توسعه داده شد. پس از این اختراع پیشرفت‌های حاصل شده در زمینه التراسونیک محدود به زیردریایی ها نشد و به سرعت چندین و چند کاربرد صنعتی و تجاری التراسونیک ابداع شد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

لینک بالا اشتباه است

     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

          : جمعه 22 مرداد 1395 ساعت 22:15 | چاپ مطلب
0 نظر

پایان نامه مطالعه و بررسی استاندارد‌های تست کلکتور خورشیدی و مقایسه بین آنها

چکیده:

استفاده از استاندارد‌ها و رعایت حداقل کیفیت مورد انتظار در محصولات و خدمات مختلف امروزه در سراسر جهان رایج است، به طوریکه بسیاری از صنایع بدون رعایت استاندارد‌ها مجاز به تولید یا ارائه خدمات نیستند. از انرژی خورشید می‌توان به طرق مختلف، مثل تولید برق، گرمایش و سرمایش، تولید آب شیرین، تامین آب گرم و … استفاده نمود. در صنعت انرژی خورشیدی نیز همچون سایر صنایع، استاندارد‌های مختلفی تدوین شده است. در بخش گرمایش آب مصرفی برخی از استاندارد‌ها مربوط به تست و استفاده از سیستم‌ها و روش‌هاست و برخی دیگر از استاندارد‌ها به چگونگی تست کلکتور‌های خورشیدی که جزء اصلی و نقطه آغازین تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی گرمایی است، پرداخته اند. در این گزارش به مطالعه و بررسی سه استاندارد ISO، DIN و ASHRAE که به ترتیب مربوط به استاندارد جهانی، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا هستند پرداخته شده است و در پایان پارامتر‌های مختلف آن در قالب چند جدول مقایسه شده اند. لازم به ذکر است که به دلیل گستردگی و حجم زیاد استاندارد‌ها، در این گزارش تنها کلکتور‌های صفحه تخت مورد بررسی قرار گرفته اند.

مقدمه:

در جهان امروز، روند مصرف انرژی به سرعت در حال افزایش است و با توجه به محدودیت منابع فسیلی ضرورت استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر و پاک بر همگان روشن است. یکی از انواع انرژی‌های نو، انرژی خورشیدی است. کشور ایران در بین مدارهای 25 تا 40 درجه عرض شمالی قرار گرفته است و در منطقه‌ای واقع شده که به لحاظ دریافت انرژی خورشیدی در بین نقاط جهان در بالاترین رده‌ها قرار دارد. میزان تابش خورشیدی در ایران بین 1800 تا 2200 کیلووات ساعت بر مترمربع در سال تخمین زده شده است که البته بالاتر از میزان متوسط جهانی است. در ایران به طور متوسط سالیانه بیش از 280 روزآفتابی گزارش شده است که بسیار قابل توجه است. از این انرژی می‌توان به طرق مختلف، مثل تولید برق، گرمایش و سرمایش، تولید آب شیرین، تامین آب گرم و … استفاده نمود.

امروزه لزوم رعایت استاندارد‌ها جهت دستیابی به بهترین کیفیت و اطمینان از دوام کالا یا خدمات بر همگان روشن است و صنعت انرژی خورشیدی نیز از این امر مستثنی نیست. به همین منظور کشور‌های مختلف استانداردهایی را برای تست ابزار و لوازم مورد استفاده در انرژی خورشیدی تدوین نموده اند که در این گزارش مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند و در پایان بین آنها مقایسه صورت گرفته است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

لینک بالا اشتباه است

     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

          : جمعه 22 مرداد 1395 ساعت 22:13 | چاپ مطلب
0 نظر

پایان نامه با موضوع بررسی پدیده انتقال حرارت در کره ی چشم انسان

1- چکیده

مدلسازی حرارتی کره ی چشم انسان به منظور بررسی اثر منابع حرارتی خارجی و همچنین پیش بینی ناهنجاری های چشمی و اختلالات بینایی حیاتی جلوه می نماید. درک بهتر پاسخ حرارتی قسمت های مختلف چشم به شار حرارتی اعمال شده، می تواند در بهینه سازی لیزر درمانی و یا عمل جراحی چشم سودمند واقع گردد. با این مطالعه، انتقال حرارت در کره ی چشم انسان به روش عددی و با استفاده از نرم افزار فلوئنت برای مقادیر مختلف ورودی شبیه سازی شده است و نتایج حاصله به منظور تأیید اعتبار با یکدیگر و نیز با مدل های پیشین مقایسه گردیده اند.

هندسه ی کره ی چشم انسان در دو و سه بعد، با استفاده از نرم افزار گمبیت[1] مدلسازی شده است. سپس این مدل ها به منظور شبیه سازی پدیده ی انتقال حرارت در کره چشم برای شرایط مختلف به محیط نرم افزار فلوئنت[2] وارد شده اند. همانند بسیاری از کارهای پیشین در این زمینه ، جریان حرارت در زلالیه درشبیه سازی های مقدماتی نادیده گرفته شده است. پس از حل معادله ی انتقال حرارت در کره ی چشم، نتایج به دست آمده با مقالات و ژورنال های مشابه مقایسه گردیده اند. پس از احراز اعتبار، مدل جهت در نظر گرفتن اثر جریان سیال زلالیه در توزیع دمای چشم، توسعه یافته است. نتایج بدست آمده از این مطالعه می تواند امکان ارائه یک ایده ی کیفی در مورد آثار دمایی جریان زلالیه در کره ی چشم انسان و اهمیت آن در تجزیه و تحلیل حرارتی کره ی چشم انسان را فراهم کند. با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده از الگوهای جریان در داخل زلالیه برای مدل سه بعدی، ضروری است که این ناحیه را در سه بعد طوری که جریان در جهات مختلف حرکت می نماید، مدلسازی نماییم.

1-1- کلمات کلیدی انگلیسی:

Bio heat transfer, human eye heat transfer, aqueous humour fluid flow, laser surgery, numerical simulation.

1-2- کلمات کلیدی فارسی:

انتقال حرارت زیستی، انتقال حرارت در چشم، جریان سیال زلالیه، جراحی لیزر، شبیه سازی عددی
مقدمه :

انتقال حرارت در کره ی چشم انسان یکی از موضاعات جالب توجهی است که اخیراً توسط محققان مورد بررسی قرارگرفته است. چشم عضو حساسی از بدن انسان می باشد که اختلالات و یا حتی تغییر کوچکی در دمای داخلی آن می تواند برای این عضو مضر باشد. علاوه بر آن، تغییرات دمایی در کره ی چشم طی عمل جراحی لیزر و یا حین کار با منابع حرارتی مضر مثل جوشکاری به روش قوس الکتریکی و یا حین کار با کوره برای تجزیه و تحلیل بسیار اهمیت دارند. بنابراین مطالعه ی مشخصات دمایی چشم به منظور تشخیص ناهنجاری های اولیه در چشم، طراحی مکانیزمی جهت حفاظت چشم و جلوگیری از آسیب دیدگی آن حیاتی می باشد. هدف اصلی، تجزیه و تحلیل انتقال حرارت در کره ی چشم انسان می باشد که به روش عددی و با استفاده از نرم افزار فلوئنت به ازای مقادیر مختلف ورودی در دو و سه بعد مدل شده است. نتایج با یکدیگر ونیز با نتایج تجربی و محاسباتی بدست آمده از کار های پیشین مقایسه شده اند.

دمای چشم انسان در حضور منابع انرژی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. نرم افزارهایی که برای شبیه سازی مدل های چشم مورد استفاده قرار گرفته اند، عبارتند از پلات دیجیتایزر،گمبیت و فلوئنت. مکانیزم حل در فلوئنت به روش حجم کنترلی محدود می باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

لینک بالا اشتباه است

     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

          : جمعه 22 مرداد 1395 ساعت 22:11 | چاپ مطلب
0 نظر

پایان نامه با موضوع بررسی و تحلیل منیفولد و سیستم اگزوز اتومبیل

چکیده

در این مقاله به بررسی انواع هدر و اگزوز می پردازیم. هدرها و اگزوز ها اجزای مهمی در تنفس موتور می باشند. آن ها قدرت موتور را اضافه نمی کنند ولی کمک شایانی به بهره گیری از بالاترین قدرت خروجی موتور انجام میدهند.

این مقاله از جمع آوری و مطالعه معروف ترین مقاله های جهانکه نوشته شده توسط شرکت های تحقیقاتی امریکایی و ژاپنی در این باره گرد آوری شده است.امیدوارم مطلوب حضور خواننده باشد.

در سیکل اتو ، بعد از احتراق، گازها باید از محفظه احتراق خارج شوند و وارد هدرز می شوند، سپس به وسیله هدرز به چند راهه ای می رسند و آن جا تبدیل به یک راهه می شود. سپس وارد کاتالیزور شده و بعد از آن وارد انباره اگزوز و بعد از آن به سمت خارج اتومبیل هدایت می شوند.

هر کدام از این قسمت ها وظیفه ای دارند که به طور مفصل به شرح آن ها می پردازیم .

انتخاب هدرز ، کاتالیزور،انباره اگزوز و سر اگزوز خوب می تواند کمک کند تا موتور اتومبیل به بیشترین بازدهی خود برسد ، پس تلاش ما بیشتر بر روی آشنایی با انواع این قسمت ها و انتخاب آگاهانه آن ها با توجه به نیاز افراد مختلف است.

هر چه لوله‌ها کوتاهتر باشد، قطر آنها بزرگتر است، یعنی طرح کلی 1 ـ 4، و کلکتورهای بزرگ اوج hp بالاتری دارند زیرا سرعت 240 بعداً‌در امتداد rpmها بدست می‌آیند. این گشتاور را بعد از اوج گشتاور بالاتر نگه می‌دارند.

هر چه لوله‌های اولیه بلندتر باشند، قطرها کوچکتر هستند، یعنی طرح کلی 1 ـ 2 ـ 4، و کلکتورهای کوچکتر اوج گشتاوری دارند که قبلاً در دامنه rpm روی داده‌اند. زیرا 240 زودتر بدست آمده و این گشتاور را قبل از گشتاور اوج بالاتر نگه می‌دارند.
سیستم اگزوزی که اندازۀ آن بطور مناسبی تعیین شده باشد، کل پتانسیل قدرت یک موتور را آزاد یا استخراج میکند. موتور این قدرت را ایجاد میکند اما بدلیل ناکارآمدی سیستم اگزوز (بدلیل فشار برگشتی و وارونگی)، جلوی این قدرت و نیرو گرفته شده و هرگز در چرخها نشان داده نمیشود. بنابراین در واقع، یک سیستم اگزوز خوب قدرت یا نیرویی تولید نمیکند

هدف اصلی از طراحی یک سیستم اگزوز بدون شک ارسال گاز خروجی مصرف شده به خارج از موتور ماشین می‌باشد. در همین راستا می‌توان از گازهای خروجی برای به کار انداختن توربو شارژر استفاده کرد و امروزه به طور قطع برای کاهش انتشارات گازهای دی اکسید کربن از یک کاتالیست کانورتور استفاده می‌کنند. اما در خودروهای مدرن، مانند خودروهای شهر ی اصلاح شده، یا یک خودروی مسابقه‌ای ارتقاء یافته بسیار مهمتر ا ست زیرا تأثیر مستقیمی روی عملکرد و قدرت موتور دارد. در نتیجه،‌سیستم اگزوز و بخصوص طراحی هدر (مانیفلد) اگزوز نقش مهمی را در ارتقا (تیونینگ) موتورو تیونینگ خودرو بازی می‌کند.

بطور کلی، یک سیستم اگزوز تشکیل شده از یک مانیفلد اگزوز (که گاهی آن را هِدِر اگزوز می‌نامند)،‌لوله جدایی،‌یک کاتالیست کانورتور،‌یک منبع اگزوز یا صدا خفه کن، و یک لوله بلند به همراه سر اگزوز. از نظر تیونینگ سیستم اگزوز، ساده‌ترین چیزی که به آن پرداخته می‌شود منبع اگزوز است، آن قطعه‌ای است که بسادگی ماده آن جایگزین منبع اگزوز انبار یا منبع اگزوزی با عملکرد بالا می‌شود،

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

لینک بالا اشتباه است

     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

          : جمعه 22 مرداد 1395 ساعت 22:10 | چاپ مطلب
0 نظر

پایان نامه با موضوع بررسی تجهیزات و ملاحظات جانبی پمپ های گریز از مرکز در کاربرد های مختلف

چکیده:

           پمپ گریز از مرکز پمپی است که از یک پروانه گردان بمنظور افزودن فشار یک سیال استفاده می نماید. پمپ های گریز از مرکز عموماً برای جابجا کردن سیال از طریق یک سیستم لوله کشی کاربرد دارد. سیال در امتداد یا نزدیک محور چرخان وارد پروانه پمپ گشته و بوسیله این پروانه شتاب می گیرد و به سرعت به سمت بیرون و به داخل یک پخش کننده یا محفظه حلزونی جریان می یابد که از آنجا به درون سیستم لوله کشی پائین جریان خارج می گردد. تیغه های روی پروانه بطور تصاعدی از مرکز پروانه پهن می شوند که سرعت را کاهش داده و فشار را افزایش می دهد. این امکان به پمپ گریز از مرکز اجازه می دهد تا جریان های پیوسته با فشار بالا ایجاد نماید.

         یک پمپ گریز از مرکز بر اساس تبدیل انرژی جنبشی یک سیال جاری به فشار ایستا کار می کند. این نحوه عمل بوسیله قانون برنولی توصیف می شود. قاعده عملکرد پمپ گریز از مرکز را می توان با ملاحظه تاثیر تکان دادن یک سطل آب بر روی یک مسیر دایره ای شکل توسط یک طناب، نشان داد. نیرویی که آب را به کف سطل فشار می دهد، نیروی گریز از مرکز است. اگر یک سوراخ در کف سطل تعبیه شود، آب از طریق این سوراخ جریان می یابد. از این گذشته اگر یک لوله ورودی در بالای سطل تعبیه شود، جریان آب به بیرون سوراخ منجر به تولید یک خلاء موضعی در داخل سطل خواهد شد.

        این خلاء آب را از یک منبع در سمت دیگر لوله ورودی به داخل سطل خواهد کشید. بدین روش یک جریان پیوسته از منبع و به بیرون سطل بوجود می آید.

         در رابطه با پمپ های گریز از مرکز، سطل و سرپوش آن متناظر با قاب پمپ، سوراخ و لوله ورودی متناظر با ورودی و خروجی پمپ هستند و طناب و بازو متناظر کار پروانه را انجام می دهد.

مقدمه:

         پمپ وسیله‌ای مکانیکی برای انتقال مایعات است که با افزایش فشار جریان آن، امکان جابجایی مایعات را به ارتفاعی بالاتر (با افزایش هد) یا حتی پایین دست (معمولاً حوضچه یا مخزن) فراهم می‌آورد.

         پمپ گریز از مرکز پمپی است که از یک پروانه گردان بمنظور افزودن فشار یک سیال استفاده می نماید. پمپ های گریز از مرکز عموماً برای جابجا کردن سیال از طریق یک سیستم لوله کشی کاربرد دارد. سیال در امتداد یا نزدیک محور چرخان وارد پروانه پمپ گشته و بوسیله این پروانه شتاب می گیرد و به سرعت به سمت بیرون و به داخل یک پخش کننده یا محفظه حلزونی جریان می یابد که از آنجا به درون سیستم لوله کشی پائین جریان خارج می گردد.

         تیغه های روی پروانه بطور تصاعدی از مرکز پروانه پهن می شوند که سرعت را کاهش داده و فشار را افزایش می دهد. این امکان به پمپ گریز از مرکز اجازه می دهد تا جریان های پیوسته با فشار بالا ایجاد نماید.

بررسی پمپ های گریز از مرکز و ساختمان آنها

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

لینک بالا اشتباه است

     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

          : جمعه 22 مرداد 1395 ساعت 22:08 | چاپ مطلب
0 نظر

پایان نامه با موضوع پتانسیل کاربرد انرژی خورشیدی در ایران

چکیده

در شرایط کنونی، تلاش در جهت خودکفایی و رفع وابستگی های تکنولوژی کشورمان، یکی از مبرمترین وظایف آحاد ملت ایران است و هرکس بنابه موقعیت خویش بایستی در این راستا گام بردارد. یکی از صنایع کشور که پیشرفت دیگر صنایع در گرو پیشرفت و توسعه آن است، صنعت برق می باشد. نیروگاههای موجود تولید برق از تکنولوژی بسیار بالایی برخوردارند، به طوری که در حال حاضر طراحی و ساخت آنها در انحصار چند کشور خاص می باشد. با توجه به اینکه رسیدن به این تکنولوژی در آینده نزدیک برای مان مقدور نیست، این سؤال پیش می آید که برای تأمین انرژی بدون نیاز به تکنولوژی وارداتی چه باید کرد؟ برج نیرو پاسخ مناسبی است به این سؤال چرا که از یک سو بحران انرژی را حل کرده و از سوی دیگر با داشتن تکنولوژی ساده و در عین حال مناسب برای شرایط اقلیمی کشورمان می تواند ما را در تأمین انرژی موردنیاز یاری نماید.

در ابتدا پیش گفتاری در مورد بحران انرژی در جهان آورده شده و در ادامه آن مقایسه ای اجمالی بین انواع انرژیهای موجود و لزوم استفاده از انرژی خورشید مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل اول پس از آشنایی مقدماتی با برج نیرو، مختصری در مورد کیفیت ساختمانی اجزاء برج و عملکرد آنها بیان شده و نهایتاً امکانات بهره برداری اضافی و افزایش راندمان در برجهای نیرو مطرح شده است.

فصل دوم به تئوری تشعشع خورشید اختصاص داده شده. در این قسمت با توجه به نیازی که مشاهده گردید ابتدا مکانیزم پدیده تشعشع و قوانین مربوط به آن به طور خیلی مختصر گفته شده است. در ادامه مطلب، تشعشع خورشید و عواملی که برروی شدت تشعشع آن اثر می گذارند و نهایتاً پوشش ها بررسی شده اند.

فصل سوم شامل محاسبات دودکش است. در این فصل فشار رانش دودکش، دمای هوای خروجی از دودکش، تلفات دودکش و بالاخره راندمان دودکش مطرح شده است.

در فصل چهارم به بررسی تئوریک توربین پرداخته شده است. ابتدا با داشتن افت فشار در دوطرف پروانه قدرت ماکزیمم توربین محاسبه شده و سپس با داشتن قدرت ماکزیمم، فاکتور بتز، برای این نوع توربین خاص بدست آمده است. نهایتاً توان واقعی و نیروی وارد بر پره ها، مورد بررسی قرار گرفته اند.

فصل پنجم شامل اطلاعات مختصری در مورد کلکتور است. در این فصل به بررسی بالانس انرژی در کلکتور، پرداخته شده است. همچنین مقایسه ای بین بالانس انرژی برجهای نیرو و سایر نیروگاههای خورشیدی انجام شده است.

فصل ششم به ارزیابی اقتصادی برجهای نیرو اختصاص داده شده. در این قسمت ابتدا، هزینه مخصوص اجزاء مختلف (دودکش، توربین، کلکتور) و سپس هزینه مخصوص کل پروژه برای دو نوع پوشش شیشه ای و پلاستیکی مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه برخی از مزیتهای برج نیرو نسبت به سایر نیروگاهها، بیان شده است.

در فصل آخر مشخصات و نتایج حاصل از اولین برج نیروی آزمایشی که در مانزانارس اسپانیا احداث گردیده آورده شده است

برای دانلود متن کامل پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

لینک بالا اشتباه است

     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

          : جمعه 22 مرداد 1395 ساعت 22:06 | چاپ مطلب
0 نظر

پایان نامه با موضوع تاثیر کنترل کیفی در صنعت خودرو

چکیده:

خودرو فقط یک کالا یا محصول صنعتی نیست . بلکه به تنهایی یک فرهنگ است .شمول آن بر حوزه های متنوع و گسترده علوم و فنون ، تجارب و مهارتهای انسانی ، شیوههای گوناگون مدیریت وانجام کارها، تاثیر آن بر شئون مختلف زندگی اجتماعی و آرایش شهرها و از همه مهمتر حضور روز ا فزون و غیر قابل اجتناب دیدگاههای زیبایی شناسانه و … از آن چیزی فراتر از یک کالای صنعتی معمولی ساخته است.
مقدمه

نهضت کیفیت

خودرو فقط یک کالا یا محصول صنعتی نیست . بلکه به تنهایی یک فرهنگ است .شمول آن بر حوزه های متنوع و گسترده علوم و فنون ، تجارب و مهارتهای انسانی ، شیوههای گوناگون مدیریت وانجام کارها، تاثیر آن بر شئون مختلف زندگی اجتماعی و آرایش شهرها و از همه مهمتر حضور روز ا فزون و غیر قابل اجتناب دیدگاههای زیبایی شناسانه و … از آن چیزی فراتر از یک کالای صنعتی معمولی ساخته است.

مانند هر عرصه صنعتی دیگر رقابت در این عرصه نیز مبتنی است بر تولید هر روز کاملتر ، کاراتر ، ایمن تر و زیباتر آن . برهمین اساس ، شاخص های کیفی محصول که تا چند دهه پیش انتظار میرفت با تاکید بر کنترل ویژگی های خود محصول تولیدی حاصل آید ، امروزه با استقرار نظامهای کیفیت تضمین می شوند . نظامهای کیفیت را می توان تلاش برای ارتقاء فرهنگ تولید و مناسبات داخلی آن دانست ، با این فرض منطقی ، که کیفیت پدیده ای تصادفی نبوده و برای تحقیق آن بایستی به فرآیند تولید رویکردی سیستمی داشت . برای صنعت خودرو سازی ما که چند دهه قدمت دارد. هم اکنون کیفیت به چالشی سرنوشت ساز تبدیل شده است. به نحوی که بدون تحقق آن نه در بازارهای جهانی خودرو جایی خوا هیم داشت و نه در بازار قطعات آن . بر این اساس است که بایستی «نهضت کیفیت» را با نهایت درایت و هوشمندی سازماندهی کرد، توسعه داده و پیش برانیم . توفیق در این کار زار بزرگ ، نه تنها اثبات شایستگی ها و قابلیتهای صنعتگران ماست ، بلکه بسیاری از ملاحظات اقتصادی کشور را نیز پاسخگو تواند بود .

هر جا که هستیم و هر چه که تولید می کنیم ، یک واشر کوچک و معمولی یا یک مجموعه بزرگ و پیچیده فرقی نمی کند ، فرهنگ کیفیت بایستی ناظر بر فرآیند کار ما باشد . این امر حاصل نخواهد شد مگر با :

 

لینک بالا اشتباه است

     

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

          : جمعه 22 مرداد 1395 ساعت 22:04 | چاپ مطلب
0 نظر
( تعداد کل: 1716 )
   1      2     3     4     5      ...      132   >>
صفحات